Bệnh viện Đại học y khoa Tokyo khởi công tại khu đô thị Ecopark