Bất động sản trong thời kỳ Covid19 mong chờ giảm giá